Riadne Valné Zhromaždenie – pozvánka

P O Z V Á N K A

Výbor

Občianskeho združenia „ ŠPORTOVÉ STREDISKO DETÍ A MLÁDEŽE POPRAD – TATRY “

Šrobárova č. 2680/43, 058 01 Poprad

IČO: 42 342 082

právna forma: Občianske združenie

registrácia: MV SR č.: VVS/1-900/90-417 56

 

 

z v o l á v a

v súlade so  Stanovami spoločnosti a to čl. 6 ods. 3

RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE

občianskeho združenia, ktoré sa uskutoční dňa 26.11. o 18.00 hod.

na adrese Hotel Poprad, Poprad, Shaker bar na 2. poschodí s týmto programom:

1.   Otvorenie riadneho valného zhromaždenia predsedom OZ

2.   Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia

3.   Prijatie čakateľov za riadnych členov združenia

4.   Správa o činnosti občianskeho združenia za rok 2014

5.   Zhodnotenie zimnej a letnej sezóny z pohľadu trénerov

6.   Plán činnosti na sezónu 2014/2015

      7.   Záver

 

Pozvánka sa zverejňuje umiestnením na webovej stránke občianskeho združenia www.ssdm.sk

 

 

V Poprade, dňa 09.11.2015

……………………………………………………………………………………………..

Viera Kundisová, osoba poverená výborom

 

 

 

 

 

Pozvánka na VZ 2015