Valné zhromaždenie

P O Z V Á N K A
Výbor Občianskeho združenia „ ŠPORTOVÉ STREDISKO DETÍ A MLÁDEŽE POPRAD – TATRY “
Šrobárova č. 2680/43, 058 01 Poprad
IČO: 42 342 082
právna forma: Občianske združenie
registrácia: MV SR č.: VVS/1-900/90-417 56

z v o l á v a

v súlade so Stanovami spoločnosti a to čl. 6 ods. 3

RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE

občianskeho združenia, ktoré sa uskutoční dňa 23.09.2014 o 18.30 hod
na adrese:
Hotel Poprad, Poprad, Shaker bar na 2. poschodí

s týmto programom:

1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia predsedom OZ
2. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
3. Prijatie čakateľov za riadnych členov združenia
4. Správa o činnosti občianskeho združenia za rok 2013
5. Zhodnotenie zimnej a letnej sezóny z pohľadu trénerov
6. Plán činnosti na sezónu 2014/2015
7. Záver

Pozvánka sa zverejňuje umiestnením na webovej stránke občianskeho združenia www.ssdm.sk

V Poprade, dňa 04.09.2014
……………………………………………………………………………………………..
Viera Kundisová, osoba poverená výborom

Pozvánka na VZ 23.9.14